VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

 PATVIRTINTA
UAB „Antano Lizdenio sveikatos centro“ direktoriaus
2020 05 02 įsakymu Nr. 2020/05/02

UAB „ANTANO LIZDENIO SVEIKATOS CENTRO“

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS. I dalis.

DARBO ORGANIZAVIMAS. II dalis.

I DALIS

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS

1.UAB „Antano Lizdenio sveikatos centro“, kodas 153022233, veikianti adresu – Žemaitijos g. 6, Naujoji Akmenė yra asmens sveikatos priežiūros įstaiga teikianti pirmines ir antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – Centras).

2.Centras veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis) bei Centro įstatais.

3.Centras teikia ambulatorines nustatytas sutartyje su teritorinėmis ligonių kasomis ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

4.Šių taisyklių privalo laikytis visi Centro darbuotojai, pacientai bei lankytojai.

5.Pacientų kreipimosi į Centrą tvarką be šių Taisyklių reglamentuoja ir kiti Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai.

II. CENTRO DARBO LAIKAS

6.Centro darbo laikas:

pirmadieniais – penktadienis 8 val. iki 18 val.

Šeštadieniais sekmadieniais ir švenčių dienomis nedirba.

7.Centro administracijos darbo laikas:

pirmadieniais – trečiadieniais – 11 – 13.00 val.

8.Informaciją apie Centro darbo laiką galima taip pat galima rasti interneto svetainėje www.sveikatoscentras.lt.

III. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į CENTRĄ TVARKA

9.Pacientai, besikreipiantys į gydytoją specialistą, registruojami Centro registratūroje atvykę asmeniškai arba šiuo telefonu: 8 425 54448

10.Registruodamiesi telefonu priėmimui pas gydytoją, pacientai registratūros darbuotojui nurodo vardą ir pavardę, gimimo datą, adresą bei kontaktinį telefoną. Pacientai privalo įsiminti ar užsirašyti Registratūros darbuotojo nurodytą priėmimo pas gydytoją datą ir laiką bei gydytojo pavardę.

11.Laikoma, kad savanoriškai į Centrą dėl sveikatos priežiūros atvykęs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Centro specialistai jį apžiūrėtų, įvertintų jo sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinas tyrimų ir gydymo procedūras.

12.Su savimi pacientui būtina turėti: asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, taip pat draustumą patvirtinantį dokumentą. Asmenys iki 16 metų privalo būti lydimi tėvų ar globėjų.

13.Be eilės ir išankstinės registracijos priimami asmenys, kuriems reikalinga neatidėliotina pagalba. Tokiu atveju pacientas kreipiasi į registratūrą, kurios darbuotojai informuoja gydytoją.

14.Pacientai pas gydytoją priimami tik šiam priėmimui užregistruotu atitinkamu laiku. Jei pacientas pavėluoja į priėmimą pas gydytoją, jo priėmimas nėra užtikrinamas.

15.Jei dėl svarbių aplinkybių gydytojas aptarnauja pacientą ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami vėlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Siekiama, kad užsirašęs pacientas būtų priimtas ne vėliau kaip per 30 minučių nuo registracijoje nurodyto laiko. Registratūros darbuotojai apie gydytojo vėlavimą pacientą informuoja žodžiu.

16.Jei pacientas negali atvykti į priėmimą nustatytu laiku, jis privalo apie tai iš anksto (ne vėliau kaip prieš 2 (dvi) valandas iki paskirto laiko pradžios) pranešti paskambindamas telefonu arba asmeniškai atvykęs į registratūrą ir pageidaujant susitarti dėl kito priėmimo laiko;

17.Gydytojui susirgus ir/ar nesant galimybės aptarnauti iš anksto pas jį užsiregistravusius jo pacientus, pastarieji apie tai informuojami skambučiu, jei yra nurodę kontaktinį telefono numerį.

IV. NEMOKAMŲ IR MOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO TVARKA

18.Asmens sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas) teikiamos tik patikrinus ar asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu.

19.Būtinoji medicinos pagalba teikiama kiekvienam besikreipiančiam į Centrą, nepriklausomai nuo jo gyvenamosios vietos ir socialinių garantijų. Būtinosios medicinos pagalbos tvarką bei mastą reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. V-208 patvirtinta „ Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo ”.

20.Pagal sutarties su teritorine ligonių kasa teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūrą, asmenims, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu ir pateikus galiojantį gydytojo siuntimą, bazinę kainą už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas apmoka teritorinė ligonių kasa. Šios paslaugos yra suteikiamos eilės tvarka, atsižvelgiant į planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kiekį, kuris apmokamas pagal sutartį su teritorine ligonių kasa. Asmenims, apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kai bazinę kainą už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas apmoka teritorinė ligonių kasa, už  savo iniciatyva pasirinktas brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, šių paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų bazinių kainų skirtumą apmoka jie patys.

21.Teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas nepilnamečiams pacientams, privalo dalyvauti jų įstatyminiai atstovai, tačiau jie savo veiksmais neturi teisės trukdyti  dirbančiam personalui.

22.Už suteiktas paslaugas pacientai privalo sumokėti patys, kai:

22.1 besikreipiantis asmuo nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir neturi bedarbio statuso, t.y. nėra užsiregistravęs Lietuvos Respublikos darbo biržoje;

22.2 asmuo kreipiasi be gydytojo siuntimo;

22.3 pacientas pageidauja papildomų paslaugų, kurias pasirenka pats;

24.4 besikreipiantis asmuo pageidauja gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas anonimiškai, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis;

25.5 kreipiasi užsienio šalių piliečiai, asmenys be pilietybės, nepriskiriami nuolatiniams Lietuvos Respublikos gyventojams, išskyrus Europos Sąjungos šalių narių piliečius, pateikusiems jų draustumą patvirtinantį dokumentą (E kortelę, formą E111, E106, E121), kuriems būtinoji pagalba teikiama nemokamai;

26.6 apdraustasis privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, jam sutinkant, pats už ją sumoka;

23.Už mokamas paslaugas pacientas sumoka Centro patalpose esančioje kasoje darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Visais atvejais sumokėjus už mokamas paslaugas, mokėtojui atiduodamas kasos apmokejimo kvitas. Pacientas turi teisę mokėti pavedimu arba pasirašyti vekselį tik jei tokį pageidavimą suderina su įmonės administracija. Centras turi teisę atsisakyti priimti mokėjimus pavedimu.

24.Gydytojų specialistų konsultacijos pacientams teikiamos pagal šio dokumento III skirsnyje nurodytą tvarką.

V. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS

25.Paciento teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas bei šios taisyklės.

26.Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų, taip pat dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

27.Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, kurių rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato Sveikatos apsaugos ministras.

28.Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros specialistų elgesį.

29.Pacientas, Centro nustatyta tvarka, turi teisę pasirinkti šeimos gydytoją. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama.

30.Pacientas turi teisę gauti informaciją apie Centro teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Ši informacija teikiama Centro skelbimų lentose, registratūroje, interneto svetainėje www.sveikatoscentras.lt.

31.Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.

32.Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos priežiūros specialistas pagrįstu paciento prašymu per 15 (penkiolika) darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos priežiūros specialisto ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia Centro direktorius.

33.Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.

34.Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

35.Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, Centro darbuotojai nedelsdami praneša teisėsaugos institucijoms.

36.Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Kai pacientas dėl objektyvių priežasčių yra tokios sveikatos būklės, kad negali pareikšti savo valios dėl sutikimo gydytis ir dėl diagnostikos bei gydymo metodikų, tuomet būtina kiek įmanoma nepakenkti paciento interesų ir teikti pagalbą įstatymų nustatytais pagrindais ir tvarka.

37.Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme, Civiliniame kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

38.Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su Centro specialistais ir darbuotojais.

39.Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę ir draustumą patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios medicininės pagalbos teikimo atvejus.

40.Pacientas privalo vykdyti specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

41.Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Centro darbuotojais ir kitais pacientais ar lankytojais.

42.Pacientui draudžiama elgtis neatsargiai bei kelti gresmę savo ir aplinkinių atžvilgiu. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

43.Pacientui draudžiama Centro teritorijoje turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą.

44.Pacientui ar lankytojui draudžiama savavališkai įeiti ar lankytis Centro tarnybinėse patalpose.

45.Pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos.

46.Pacientas privalo laikytis viešosios tvarkos: netriukšmauti, nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų, laikytis asmens higienos, nerūkyti Centro patalpose ar specialiai tam neskirtose vietose.

47.Pacientas privalo tausoti Centro turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

48.Apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis pacientas turi informuoti registratūros darbuotoją.

49.Pacientas gydančiajam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visą teisingą informaciją apie ankstesnes ligas, operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos būklės pasikeitimą gydymo metu, gydymo metodų netoleravimą ir pan.

50.Pacientas savo sutikimą ar atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, privalo patvirtinti pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.

VI. BENDROSIOS VIDAUS TVARKĄ IR DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIOS NUOSTATOS

51.Centro darbas organizuojamas darbo taisyklių nustatyta tvarka, kurios yra neatsiejama vidaus tvarkos taisyklių dalis. Vidaus darbo taisyklėse numatyta bendra darbuotojų vidaus tvarka, darbo organizavimas, darbo sutarčių sudarymas bei nutraukimas, atostogų suteikimo tvarka, darbo saugos klausimai, drausminių nuobaudų skyrimo tvarka, darbuotojų teisės ir pareigos bei kitos nuostatos.

52.Centro patalpose ir teritorijoje rūkyti draudžiama. Rūkyti galima tik prie Centro įrengtoje vietoje, specialiai pažymėtoje “Rūkymo vieta”. Rūkyti prie Centro paradinio įėjimo griežtai draudžiama.

53.Centro darbuotojams, pacientams ir lankytojams draudžiama Centre būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar toksinių medžiagų, rūkyti Centro patalpose ar specialiai tam neįrengtose vietose.

54.Centro darbuotojai, turintys tiesioginį kontaktą su pacientais, privalo dirbti vilkėdami švarią ir tvarkingą aprangą. Centro darbuotojai privalo užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys (pacientai, juos lydintys asmenys ir pan.) būtų tik darbuotojui esant.

55.Visuomenės informavimo priemonių atstovai norintys filmuoti ir/ar fotografuoti Centro teritorijoje privalo tai suderinti su Centro administracija. Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti ir/ar fotografuoti Centre ar jo teritorijoje gali tik raštu informavę Centro administraciją bei gavę to paciento sutikimą.

VII. GINČŲ IR KONFLIKTŲ TARP PACIENTŲ IR ĮSTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

56.Kilus ginčui ar konfliktui tarp paciento ir Centro darbuotojo, pacientas gali kreiptis į Centro, direktorių ir žodžiu prašyti išspręsti susiklosčiusią situaciją.

57.Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės ir nepavykus konflikto nedelsiant išspręsti žodžiu, pacientas (jo atstovas) raštu kreipiasi į Centro direktorių, laikydamasis Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme nustatyto pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų. Centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo per įmanomai trumpą laiką, bet ne ilgiau kaip kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų išnagrinėja kreipimąsi ir raštu praneša pacientui (jo atstovui) apie nagrinėjimo rezultatus.

58.Jeigu paciento netenkina Centro administracijos atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisę kreiptis į kitas valstybines institucijas arba į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

59.Paciento skundas registruojamas administracijoje, Prašymų, skundų ir pareiškimų registravimo žurnale ir tiriamas pagal patvirtintą Centro direktoriaus patvirtintą procedūrą.

60.Anoniminiai skundai nėra nagrinėjami.

VIII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR /AR JO ATSTOVAMS TEIKIMO TVARKA

61.Informacija apie paciento sveikatos būklę, diagnozę, gydymą, slaugą pacientui ar kitiems asmenims telefonu neteikiama.

62.Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, paaiškindamas specialius medicinos terminus.

63.Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę susipažinti su savo ligos istorija ir kitais medicinos dokumentais, išskyrus tuos atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai, ar net sukelti pavojų jo gyvybei. Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendžia gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas, apie tai įrašant ligos istorijoje. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai.

64.Visa informacija apie paciento būklę, diagnozę, gydymą, slaugą gali būti suteikta kitiems asmenims tik gavus raštišką paciento (jo atstovo) sutikimą.

65.Teisę gauti informaciją apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.

66.Konfidenciali informacija gali būti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.

67.Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą prieš jo valią. Konfidenciali informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.

IX. ASMENS SVEIKATOS ISTORIJŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, IŠDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

68.Medicininiai dokumentai pildomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1998 lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 patvirtintomis taisyklėmis, Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2008 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-87 patvirtintomis Nevalstybinių organizacijų ir privačių juridinių asmenų dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis bei kitų aktualių Centro veiklai LR teisės aktų aktualių redakcijų nuostatomis.

69.Asmens sveikatos istorijos yra Centro dokumentai ir yra saugomi Centre ar jos archyve. Ši informacija yra konfidenciali, su ja susipažinti gali tik įgalioti asmenys.

70.Asmens sveikatos istorijų ir kitų medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai) pacientui ar jo įgaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami Centro lėšomis. Pacientams ar jų atstovams piktnaudžiaujant šia teise, Centro administracija turi teisę imti mokestį už papildomų kopijų padarymą. Pacientai ar jų atstovai, norintys gauti išrašų iš medicininių dokumentų kopijas apie jų gydymąsi Centre, kreipiasi į Centro registratūrą arba administraciją.

71.Medicininių dokumentų kopijos (ar nuorašai), reikalingi siunčiant ligonį konsultacijai bei esant tam tikroms medicininėms indikacijoms, gydymui į kitas gydymo įstaigas, į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą yra nemokami.

X. PACIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ , BRANGIŲ

PROTEZŲ IR PINIGŲ REGISTRAVIMO IRSAUGOJIMO TVARKA

72.Jei pacientas pageidauja, prieš atliekant procedūras, kurių metu yra tam tikro laipsnio sąmonės sutrikimas, paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai gali būti registruojami ir saugomi sekančia tvarka:

73.Sudaromas turimų vertybių sąrašas dviem egzemplioriais.

74.Po kiekvienu egzemplioriu pasirašo gydytojas, atliekantis procedūras ir pats pacientas.

75.Vienas sąrašo egzempliorius atiduodamas pacientui, kitas dedama į specialų voką.

76.Į voką sudedamos sąraše išvardintos vertybės, vokas užklijuojamas, užantspauduojamas ir įdedamas į įmonėje ęsantį seifą.

77.Po procedūros atnešamas vokas, kurį pacientas atplėšia gydytojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame sąraše, jog vertybes atgavo.

78.Paciento pasirašytas sąrašas įklijuojamas į ambulatorinę kortelę ir saugomas joje.

XI. NUOTOLINĖ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGA

79. Nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga (toliau − NSP paslauga) – naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, Aprašo nustatyta tvarka teikiama šeimos gydytojo komandos nario pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją paslauga pacientui, jam nevykstant į gydymo įstaigą.

 1. SP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis) (toliau – vaistai ir MPP) skyrimą.

  1. Ši tvarka aprašo pacientų, norinčių gauti NSP paslaugą, identifikavimo tvarką UAB Antano Lizdenio Sveikatos centre (toliau – įstaigoje).

  2. Pacientams ir jų artimiesiems įstaigoje turi būti sudaryta galimybė kreiptis į bet kurį šeimos gydytojo komandos narį įstaigos vadovo nustatyta tvarka ir gauti NSP paslaugas.

  3. Pradėdamas teikti NSP paslaugą, šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos narys pirmiausia išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo:

80.1. šeimos gydytojo komandos nariui suteikus NSP paslaugą, formoje Nr. 025/a „Asmens sveikatos istorija“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“, (toliau – forma Nr. 025/a) nurodoma NSP paslaugos suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė (arba gali būti nurodomas su NSP paslaugos teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta paslauga;

80.2. šeimos gydytojo komandos nariui nusprendus NSP paslaugos neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo atvejis, šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros, prašoma paskirti vaistų ar MPP, kurių jis anksčiau nevartojo, ir pan.), pacientas turi būti registruojamas į konsultaciją įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui priežastį įrašoma formoje Nr. 025/a .

 1. Šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, gali:

81.1. tęsti anksčiau paskirtų vaistų ar MPP skyrimą, išrašydamas receptą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymo Nr. 112 „Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavimo) vaistinėse gyventojams ir popierinių receptų saugojimo, išdavus (pardavus) vaistinius preparatus, medicinos priemones (medicinos prietaisus) ir kompensuojamąsias medicinos pagalbos priemones vaistinėje, taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka; vaikams receptą vaistams išrašyti gali ne ilgiau kaip 1 mėnesio laikotarpiui;

81.2. jei paciento būklė stabili, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP vartojimą.

  1. pacientas ar jo atstovas prisiima atsakomybę už informacinėmis ar elektroninio ryšio technologijomis pateiktų duomenų apie paciento sveikatos būklę teisingumą.

  2. šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, gali tęsti pacientui anksčiau paskirtų vaistų skyrimą, skirti pakartotinius tyrimus ir komentuoti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą ne daugiau kaip 1 kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į PAASP įstaigą. Ši nuostata netaikoma, kai pacientui tęsiamas MPP skyrimas.

xii. Nuorodos

 1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (2018 m. vasario 2 d. įsakymo Nr. V-124 redakcija).

 2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. įsakymas Nr. V-826 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

 3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. liepos 17 d. . įsakymas Nr. V-838 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos visiems Centro darbuotojams, pacientams ir lankytojams.

 2. Visi darbuotojai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, pacientai ir lankytojai su jomis susipažįsta Centro skelbimų lentose arba interneto svetainėje www.sveikatoscentras.lt .

 3. Centras teikia ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, todėl pacientų lankymo, išrašymo ir perkėlimo į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka nėra reglamentuojama.

___________